top of page

Autorizatia de construire

Extras din Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare din 19.12.2001

ARTICOLUL 40
 

 

Definire
 

(1) Autorizația de construire/desființare este actul de autoritate al administrației publice locale - județene, municipale, orășenești sau comunale, în baza căruia se pot executa lucrări de construcții (potrivit prevederilor art. 2 din Lege) și pe baza căruia se asigură aplicarea măsurilor legale cu privire la amplasarea, proiectarea, executarea și funcționarea obiectivelor de investiții, respectiv pentru dezafectarea construcțiilor și amenajărilor.

 

(2) Autorizația de construire/desființare se elaborează în temeiul și cu respectarea prevederilor documentațiilor de urbanism și a planurilor de amenajare a teritoriului, aprobate potrivit legii, a cerințelor impuse prin certificatul de urbanism, precum și de avizele/acordurile exprimate.

 

(3) Autorizația de construire/desființare se emite pentru categoriile de lucrări precizate de solicitant în cererea de autorizare, stabilite în conformitate cu prevederile Legii și detaliate în Anexa la cererea pentru emiterea autorizației de construire/desființare - formularul-model F.9.

 

(4) În condițiile Legii nu se emit autorizații provizorii sau cu condiția îndeplinirii ulterioare a unor cerințe referitoare la documentația depusă (obținerea de avize și acorduri, completări sau modificări în piesele scrise și desenate etc.), cu excepția cazurilor prevăzute la art. 6 alin. (13) din Lege.

 

(5) Prin autorizația de construire pentru construcțiile cu caracter provizoriu se vor specifica termenul pentru care se acordă provizoratul, precum și consecințele care decurg din încetarea acestuia.

 

ARTICOLUL 41
 

Solicitantul autorizației de construire/desființare
 

(1) Solicitantul autorizației de construire/desființare poate fi orice persoană fizică sau juridică deținătoare a unui titlu asupra imobilului, care atestă dreptul de proprietate (contract de vânzare-cumpărare, de schimb, de donație, certificat de moștenitor, act administrativ de restituire, hotărâre judecătorească etc.), sau a unui contract de concesiune, contract de cesiune, contract de comodat, ori a unui contract de închiriere (numai pentru construcții cu caracter provizoriu, cu acordul expres al proprietarului de drept).

 

(2) Solicitarea emiterii unei autorizații de construire/desființare se poate face fie direct de către deținătorii titlului asupra imobilului sau de investitori, fie prin intermediul unui împuternicit, desemnat în condițiile legii, care poate fi consultantul, proiectantul, orice altă persoană fizică sau o persoană juridică autorizată, care are în obiectul de activitate managementul sau proiectarea lucrărilor de construcții.

 

(3) În cazul în care autoritățile administrației publice locale se asociază, finanțează sau realizează obiective de interes public pe terenuri aflate în proprietatea județelor, municipiilor, orașelor și comunelor:

a) pentru domeniul public este necesară dovada înregistrării acestuia în inventarele bunurilor care alcătuiesc domeniul public aprobat, conform prevederilor Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, precum și în Cartea funciară;

b) pentru domeniul privat este necesară dovada înregistrării acestuia ca bun privat în Cartea funciară.

 

(4) Procedura de înregistrare a terenurilor este stabilită de Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, cu modificările ulterioare, și în actele de aplicare a acesteia, emise de Oficiul Național de Cadastru, Geodezie și Cartografie.

 

ARTICOLUL 42
 

Depunerea documentației
 

(1) În vederea obținerii autorizației de construire/desființare solicitantul trebuie să se adreseze autorității administrației publice locale care a emis certificatul de urbanism și să depună o documentație cuprinzând toate documentele specificate la art. 17 din prezentele norme metodologice.

 

(2) O dată cu depunerea cererii de eliberare a autorizației de construire/desființare, solicitantul, deținător al unui titlu asupra imobilului, va prezenta o declarație pe propria răspundere, din care să rezulte că imobilul - teren și/sau construcții - nu face obiectul unui litigiu aflat pe rolul instanței judecătorești. În lipsa acestei declarații documentația nu se acceptă la autorizare și se restituie imediat solicitantului.

 

(3) Documentația prezentată va fi preluată și înregistrată la ghișeul emitentului care va comunica solicitantului și cuantumul taxei de emitere a autorizației, calculată potrivit prevederilor art. 69, 71 și 72 din prezentele norme metodologice, acesta având obligația de a o achita de îndată.

 

ARTICOLUL 43
 

Verificarea conținutului documentației depuse
 

(1) Structurile de specialitate organizate în cadrul consiliilor județene, Primăriei Municipiului București și primăriilor municipiilor, sectoarelor municipiului București și orașelor, precum și persoana cu responsabilitate în domeniul urbanismului, amenajării teritoriului și autorizării executării lucrărilor de construcții din cadrul primăriilor comunale au obligația de a verifica dacă documentația este completă, constatând dacă:

 • cererea este adresată autorității administrației publice locale abilitate, potrivit legii, să emită autorizația;

 • formularul cererii și anexa sunt completate corespunzător;

 • certificatul de urbanism este valabil, iar scopul eliberării sale coincide cu obiectul cererii pentru autorizare;

 • există dovada titlului solicitantului asupra terenului și/sau construcțiilor;

 • există declarația privind inexistența pe rolul instanței de judecată a unui litigiu privind imobilul;

 • proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construire - P.A.C. sau de desființare - P.A.D., după caz, este complet și conform cu prevederile anexei nr. 1 la Lege, precum și ale prezentelor norme metodologice;

 • există fișele tehnice completate și documentațiile necesare emiterii avizelor și acordurilor din competența de obținere a emitentului;

 • există avizele și acordurile favorabile sau studiile, după caz, cerute prin certificatul de urbanism, altele decât cele necesare emiterii acordului unic;

 • există referatele de verificare a proiectului și, după caz, referatele de expertizare tehnică;

 • se face dovada achitării taxelor legale necesare emiterii avizelor și acordurilor constituente ale acordului unic, cerute prin certificatul de urbanism, calculate potrivit prevederilor art. 73 din prezentele norme metodologice, precum și a taxei de eliberare a autorizației de construire/desființare.

(2) În situația în care se constată că documentația depusă este incompletă, aceasta se returnează solicitantului în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării, cu menționarea în scris a deficiențelor și a elementelor necesare completării acesteia. În această situație termenul legal de maximum 30 de zile pentru emiterea autorizației curge de la data depunerii documentației complete.

 

(3) În situația prezentării unei documentații complete, fișele tehnice și, după caz, documentațiile pentru avize, care sunt în competența de obținere a emitentului autorizației, se vor transmite imediat spre avizare organismelor prevăzute de Lege și menționate la art. 45 din prezentele norme metodologice, prin grija structurii de specialitate.

 

(4) Responsabilitatea emiterii unei autorizații pe baza unei verificări superficiale sau părtinitoare revine, în egală măsură, atât semnatarilor autorizației, cât și responsabilului de lucrare din cadrul structurii de specialitate care a verificat documentația.

 

(5) Taxa pentru autorizare nu se restituie în cazul returnării documentației în condițiile prevederilor alin. (2), urmând să fie utilizată pentru emiterea autorizației în situația prezentării documentației complete.

 

ARTICOLUL 44
 

Obținerea avizelor și acordurilor din competența emitentului
 

(1) În vederea emiterii acordului unic, pe lângă avizele de utilități urbane, emitentul are obligația să obțină avizele și acordurile privind prevenirea și stingerea incendiilor, apărarea civilă, protecția mediului și a sănătății populației.

 

(2) Avizele și acordurile prevăzute la alin. (1) se emit de instituțiile descentralizate, conform legii, pe fișele tehnice specifice fiecărui avizator, completate și depuse de către solicitant la emitentul autorizației de construire/desființare, după cum urmează:

a) documentația pentru avizul privind prevenirea și stingerea incendiilor se va întocmi în conformitate cu prevederile art. 10 din Ordinul ministrului de interne nr. 791/1998. Categoriile de lucrări care se supun autorizării pentru prevenirea și stingerea incendiilor sunt enumerate în Hotărârea Guvernului nr. 571/1998. Documentația va trebui să conțină cererea-tip în două exemplare, opisul cu specificarea documentelor depuse în două exemplare, certificatul de urbanism și planurile anexă vizate spre neschimbare, documentația tehnică cuprinzând piese scrise și desenate, în care sunt incluse măsurile de prevenire și de stingere a incendiilor, referatul verificatorului de proiect pentru cerința de calitate - siguranța la foc (formularul-model F.8.2). La eliberarea avizului PSI se restituie solicitantului documentele prezentate, vizate spre neschimbare, emitentul reținând câte un exemplar din cerere, opis, aviz și, după caz, pe cel al verificatorului de proiect. Avizele PSI eliberate își pierd valabilitatea dacă în termen de 2 ani nu au fost începute lucrările de execuție prevăzute în documentația tehnică;

b) documentația pentru solicitarea avizului de apărare civilă se va întocmi în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului apărării naționale nr. M46/1997 și ale Deciziei primului-ministru al României nr. 177/1999 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea și executarea adăposturilor de protecție civilă în subsolul construcțiilor noi. Documentația va trebui să conțină, în copie, certificatul de urbanism și planurile anexă vizate spre neschimbare, din care planul de arhitectură al celui mai de jos nivel și secțiunea caracteristică, în două exemplare, memoriu tehnic general și memoriu tehnic de specialitate (acestea două putând fi comasate) - formularul-model F.8.3;

c) acordul de mediu al inspectoratului teritorial de protecția mediului se eliberează pentru lucrările cu impact asupra mediului, prevăzute în anexa nr. II la Legea protecției mediului nr. 137/1995, republicată, precum și pentru lucrările cu impact redus asupra mediului. Conținutul documentațiilor aferente pe tipuri de lucrări/construcții este stabilit în fișa tehnică pentru obținerea acordului de mediu (formularul-model F.8.4). În situația solicitării acordului de mediu pentru lucrări/construcții ce necesită studiu de impact, documentația prezentată va fi însoțită de avizul la studiul de impact respectiv, eliberat de colectivul de analiză tehnică organizat în cadrul inspectoratului teritorial de protecția mediului. În situația solicitării avizului de gospodărire a apelor, necesar asigurării resursei de apă, solicitantul se va adresa unității teritoriale competente de gospodărire a apelor, în baza prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, iar documentația prezentată va fi însoțită de avizul respectiv;

d) documentația pentru avizul sanitar se va întocmi în conformitate cu prevederile art. 9 din Ordinul ministrului sănătății nr. 331/1999 pentru aprobarea Normelor de avizare sanitară a proiectelor obiectivelor și de autorizare sanitară a obiectivelor cu impact asupra sănătății publice. Documentația va conține certificatul de urbanism cu planurile anexă vizate spre neschimbare, memoriu tehnic însoțit de piese desenate pentru explicarea modului de rezolvare a circuitelor funcționale, a procesului tehnologic, aprovizionarea cu apă potabilă, colectarea și tratarea apelor uzate și a deșeurilor lichide și solide, măsuri pentru combaterea poluării, pentru protecția sanitară, pentru realizarea unor circuite funcționale corecte, precum și, după caz, certificatul de înmatriculare, codul fiscal, hotărârea judecătorească definitivă, actul constitutiv al societății, autorizația de exercitare a unei activități independente (formularul-model F.8.5). Pentru avizarea obiectivelor cu risc pentru sănătatea populației se va elabora și se va depune un studiu de impact asupra stării de sănătate, efectuat de către persoane fizice sau juridice atestate.

 

ARTICOLUL 45
 

Examinarea și avizarea documentației
 

(1) Examinarea documentației depuse, care se efectuează de structurile de specialitate, are ca obiect prevederile proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (P.A.C.) sau de desființare (P.A.D.), după caz, precum și a datelor înscrise în anexa la cerere și constă în examinarea modului în care sunt respectate:

 • datele și condițiile cerute prin certificatul de urbanism;

 • reglementările cu privire la întocmirea și conținutul proiectului supus autorizării, astfel cum rezultă din anexa nr. 1 la Lege, coroborate cu prevederile art. 23 din prezentele norme metodologice;

 • prevederile cu privire la abilitarea proiectanților pentru semnarea documentațiilor, conform dispozițiilor:

- art. 61 din Lege;
- Legii nr. 184/2001;

 • revederile cu privire la verificarea proiectelor de către verificatori de proiecte atestați potrivit Legii nr. 10/1995 și Hotărârii Guvernului nr. 925/1995 pentru asigurarea cerințelor de calitate a proiectului;

 • introducerea condițiilor din avizele și acordurile favorabile obținute, altele decât cele necesare emiterii acordului unic, precum și din studiile, după caz, cerute prin certificatul de urbanism.

 

(2) Pentru emiterea acordului unic documentația verificată conform alin. (1) se promovează spre analiză și avizare în Comisia de Acorduri Unice (C.A.U.).

 

(3) Avizarea documentației se face de către Comisia de Acorduri Unice (C.A.U.) în termen de maximum 15 zile de la primirea documentației și cuprinde două etape:

a) Analiza pe specialități a fișelor tehnice pentru utilitățile urbane și de emitere a avizelor și a acordurilor

În această etapă membrii Comisiei de Acorduri Unice (C.A.U.) au la dispoziție spre analiză fișele tehnice specifice și proiectul pentru autorizarea lucrărilor de construcții (P.A.C., P.A.D., P.O.E., după caz). La solicitarea membrilor Comisiei de Acorduri Unice (C.A.U.) proiectantul sau consultantul, după caz, poate fi convocat și are obligația de a se prezenta la sediul emitentului unde funcționează Comisia de Acorduri Unice (C.A.U.), pentru a furniza eventuale elemente suplimentare necesare avizării și/sau pentru a introduce corecțiile necesare în documentație.

b) Analiza în plen

În această etapă Comisia de Acorduri Unice (C.A.U.) este abilitată să emită acordul unic, dacă se constată că se întrunesc cumulativ toate exigențele privind:

- avizarea furnizării utilităților urbane potrivit conținutului-cadru al proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții;

- cerințele avizelor/acordurilor date de instituțiile descentralizate, obținute prin grija emitentului;

- celelalte acorduri și avize din competența de obținere a solicitantului.

În situația în care furnizorul/administratorul de utilități nu poate asigura capacitățile solicitate (conform fișelor tehnice și proiectului depus pentru autorizare), acest fapt se va motiva în scris. Furnizorul/administratorul de utilități are obligația de a sugera în scris modalitățile de rezolvare în beneficiul investiției.

 

(4) Lucrările Comisiei de Acorduri Unice (C.A.U.) sunt conduse de arhitectul-șef sau de înlocuitorul de drept al acestuia. La lucrări pot participa ca invitați persoanele interesate în promovarea autorizării execuției lucrărilor.

 

(5) Acordul unic, precum și celelalte avize și acorduri își extind valabilitatea pe durata valabilității autorizației (inclusiv a duratei de execuție înscrise în autorizație) sau în cazul prelungirii valabilității acesteia.

 

(6) În baza acordului unic și a avizului structurii de specialitate se poate redacta și emite autorizația de construire/desființare.

 

(7) Procedura de avizare prezentată în cadrul prezentului articol se aplică de către:

- consiliul județean, Primăria Municipiului București, primăriile sectoarelor municipiului București, ale municipiilor și orașelor care dispun de structuri de specialitate;

- consiliul județean, pentru lucrările de construcții din competența de autorizare a primarilor de comune, precum și a primarilor municipiilor și orașelor care nu au constituite structuri de specialitate.

 

(8) În situația în care primăriile orașelor și municipiilor nu beneficiază de structuri de specialitate, dar administrează unele utilități urbane (de exemplu: apă, canalizare, energie termică etc.), în vederea obținerii acordului unic, acestea se vor îngriji să obțină avizele/acordurile respective pe plan local și să le trimită structurilor de specialitate din cadrul consiliilor județene, urmând ca celelalte avize/acorduri să fie obținute la nivel județean de la administratorii/furnizorii de drept.

 

ARTICOLUL 46
 

Emiterea și gestionarea acordului unic
 

(1) Acordul unic se emite de Comisia de Acorduri Unice (C.A.U.).

 

(2) Prin grija secretariatului Comisiei de Acorduri Unice (C.A.U.), toate documentațiile depuse pentru emiterea autorizației de construire/desființare - care au fost avizate favorabil de avizatori în baza fișelor tehnice - se supun procedurii de emitere a acordului unic în plenul Comisiei de Acorduri Unice (C.A.U.).

 

(3) Acordul unic se exprimă prin consens în plenul Comisiei de Acorduri Unice (C.A.U.), se semnează de emitentul autorizației de construire/desființare - președintele consiliului județean sau primar, după caz, - și se contrasemnează de arhitectul-șef.

 

(4) Acordul unic se redactează utilizându-se formularul-model F.12, se arhivează împreună cu fișele tehnice conținând avizele favorabile și se comunică, după caz, autorității administrației publice locale pe teritoriul căreia se află imobilul.

 

ARTICOLUL 47
 

Redactarea autorizației de construire/desființare
 

(1) Autorizația de construire/desființare se redactează de structura de specialitate din cadrul administrației publice județene, municipale sau orășenești ori, după caz, de persoana cu responsabilitate în domeniile urbanismului, amenajării teritoriului și autorizării executării lucrărilor de construcții din cadrul primăriilor comunale, prin completarea formularului-model F.13.1-F.13.4, după caz, cu menționarea obligatorie a elementelor necesare descrierii concise a lucrărilor de construcții autorizate.

 

(2) Prin autorizația de construire/desființare emitentul poate impune anumite condiții pentru perioada executării lucrărilor autorizate, rezultate din aplicarea normelor generale și locale, privind:

a) condițiile de utilizare a domeniului public (accese în zona șantierului, staționări ale utilajelor, închideri de drumuri publice, ocupări temporare de spații publice, treceri temporare sau săpături în spațiile publice, devieri ale circulației auto sau pietonale, protecția circulației, executarea unor drumuri provizorii, folosirea unor elemente de reclamă etc.);

b) măsurile de protejare a proprietăților particulare învecinate;

c) măsurile de protecție sanitară și socială în situația cazării unor muncitori sezonieri (executarea de baracamente, grupuri sociale, grupuri sanitare, dotări de toate tipurile în cazul unui număr mai mare de muncitori, plata serviciilor suplimentare prestate de unitățile existente etc.);

d) măsurile de protecție a mediului pe durata executării lucrărilor autorizate, precum și în cazul realizării de investiții în zone care nu dispun de utilități (în special canalizare, evacuarea și depozitarea deșeurilor menajere etc.);

e) măsurile de prevenire și stingere a incendiilor.

 

(3) În situația autorizării executării lucrărilor pentru construcții cu caracter provizoriu, la pct. 3 din formularul autorizației de construire/desființare (formularul-model F.13.1-F.13.4) emitentul va face precizări privind obligațiile care decurg din "caracterul provizoriu și durata de existență limitată până la...", inclusiv precizări privind termenul de încetare a funcționării obiectivului autorizat.

 

(4) În situația în care formularul tipizat nu permite înscrierea tuturor mențiunilor necesare, acestea se vor putea insera într-o anexă la autorizație.

 

(5) Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții (P.A.C., P.A.D., P.O.E., după caz) constituie documentul martor al autorizării, scop în care i se aplică ștampila "VIZAT SPRE NESCHIMBARE" (prezentată în formularul-model F.16) pe toate piesele scrise și desenate componente. Un exemplar se restituie solicitantului o dată cu autorizația, iar al doilea exemplar va rămâne în arhiva emitentului autorizației.

 

ARTICOLUL 48
 

Semnarea autorizației de construire/desființare

 

(1) Potrivit prevederilor Legii autorizația de construire/desființare se semnează de către:

- președintele consiliului județean, primarul general al municipiului București sau de primar, după caz;

- secretarul general, respectiv de secretar;

- arhitectul-șef (acolo unde nu este instituită funcția de arhitect-șef se semnează de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului din aparatul propriu al autorității administrației publice emitente). Responsabilitatea emiterii autorizației de construire/desființare revine semnatarilor acesteia, potrivit atribuțiilor stabilite conform legii.

 

(2) Lipsa unei semnături atrage nulitatea actului.

 

(3) Potrivit prevederilor art. 69, 70 și 116 din Legea nr. 215/2001, competențele de emitere a autorizațiilor de către președintele consiliului județean, primarul general al municipiului București și primar nu pot fi delegate.

 

(4) În absența semnatarilor de drept menționați la alin. (1) autorizațiile de construire/desființare se semnează de către înlocuitorii de drept ai acestora, împuterniciți în acest scop, potrivit prevederilor legale.

 

ARTICOLUL 49
 

Înregistrarea autorizației de construire/desființare
 

(1) Emitentul autorizației de construire/desființare are obligația de a institui un registru de evidență a autorizațiilor de construire/desființare, în care acestea sunt înscrise în ordinea emiterii, numărul autorizației având corespondent în numărul de înregistrare a cererii.

 

(2) În Registrul de evidență a autorizațiilor de construire/desființare se înscriu datele privind: adresa imobilului, numele și prenumele solicitantului, lucrările autorizate, valoarea lucrărilor autorizate, durata de execuție și termenul de valabilitate a autorizației.

 

(3) Pentru autorizațiile de construire/desființare emise în condițiile art. 50 alin. (2) și (3) din prezentele norme metodologice, autoritățile administrației publice au obligația de a organiza evidența acestora.

 

ARTICOLUL 50
 

Eliberarea autorizației de construire/desființare
 

(1) Autorizația de construire/desființare se eliberează solicitantului, direct sau prin poștă (cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire), în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data depunerii documentației complete.

 

(2) În situația în care autorizația de construire/desființare este emisă de președintele consiliului județean sau de primarul general al municipiului București, o copie de pe aceasta va fi transmisă spre știință primăriei interesate.

 

(3) În situația în care autorizația de construire/desființare este emisă de primar în baza avizului structurilor de specialitate ale consiliului județean, o copie de pe aceasta va fi transmisă spre știință consiliului județean.

 

(4) În situația în care autorizația de construire/desființare este emisă de primarul de sector al municipiului București, o copie de pe aceasta va fi transmisă spre știință Primăriei Municipiului București.

 

ARTICOLUL 51
 

Valabilitatea autorizației de construire/desființare
 

(1) Prin autorizația de construire/desființare emitentul stabilește și înscrie în formular:

a) valabilitatea autorizației de construire/desființare;

b) durata de execuție a lucrărilor.

 

(2) Valabilitatea autorizației de construire/desființare se constituie din:

a) intervalul de timp de cel mult 12 luni de la data emiterii, în interiorul căruia solicitantul este obligat să înceapă lucrările autorizate;

b) în cazul îndeplinirii condiției specificate la lit. a), de la data anunțată a începerii lucrărilor, valabilitatea autorizației se extinde pe toată durata de execuție a lucrărilor prevăzută prin autorizație.

 

(3) Durata executării lucrărilor, care reprezintă timpul fizic maxim necesar pentru realizarea efectivă a lucrărilor de construcții autorizate, se stabilește de către emitentul autorizației de construire/desființare, pe baza datelor înscrise în cerere - respectiv în anexa la aceasta - conform prevederilor proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construire - P.A.C. sau de desființare - P.A.D., după caz. În funcție de interesul public și de gradul de complexitate al lucrărilor, emitentul autorizației de construire/desființare poate reduce durata executării lucrărilor față de cea solicitată prin documentație, cu consultarea investitorului/beneficiarului, managerului de proiect, proiectantului sau consultantului, după caz.

 

(4) În cazul schimbării investitorului pe parcursul executării lucrărilor, valabilitatea autorizației de construire/desființare se menține, cu condiția respectării în continuare a prevederilor acesteia, precum și a transcrierii actelor care conferă dreptul de construire (titlul asupra imobilului) pe numele noului investitor. Celelalte acte, autorizația de construire/desființare, avizele, acordurile, precum și documentațiile care au stat la baza eliberării autorizației aparțin de drept noului investitor (proprietar) prin efectul transcrierii titlului asupra imobilului.

 

ARTICOLUL 52
 

Prelungirea valabilității autorizației de construire/desființare
 

(1) În cazul în care lucrările de construcții nu au fost începute ori nu au fost executate integral în termenele stabilite prin autorizația de

construire/desființare potrivit prevederilor art. 51, investitorul poate solicita autorității emitente prelungirea valabilității autorizației.

 

(2) Prelungirea valabilității autorizației de construire/desființare se va solicita cu cel puțin 15 zile înaintea datei expirării termenului de valabilitate și se poate acorda, potrivit Legii, o singură dată pentru cel mult 12 luni.

 

(3) Acordarea prelungirii valabilității autorizației de construire/desființare se apreciază de emitentul acesteia, în baza examinării cererii în raport cu: interesul public, complexitatea lucrărilor autorizate, stadiul executării lucrărilor ori cauzele care au dus la nerespectarea termenelor prevăzute în autorizație. Prelungirea valabilității autorizației de construire/desființare se înscrie în originalul autorizației inițial emise, fără a fi necesară prezentarea unei alte documentații. În această situație emitentul autorizației are obligația de a comunica decizia sa solicitantului, în termen de maximum 15 zile de la depunerea cererii.

 

(4) Prelungirea valabilității autorizației de construire/desființare reprezintă ultimul termen pentru executarea integrală a lucrărilor.

 

ARTICOLUL 53
 

Pierderea valabilității autorizației de construire/desființare.
Emiterea unei noi autorizații

 

(1) Autorizația de construire/desființare își pierde valabilitatea prin:

a) neînceperea lucrărilor în termenul de valabilitate stabilit prin autorizația de construire/desființare ori nefinalizarea acestora conform duratei de execuție stabilite prin autorizație, dacă nu a fost solicitată prelungirea valabilității autorizației;

b) nefinalizarea lucrărilor în termenul acordat ca prelungire a valabilității autorizației;

c) modificarea condițiilor, datelor sau conținutului documentației care a stat la baza emiterii autorizației.

 

(2) În situațiile prevăzute la alin. (1) este necesară emiterea unei noi autorizații de construire/desființare.

 

(3) În cazul nefinalizării lucrărilor în termenul acordat prin prelungirea valabilității autorizației de construire/desființare, continuarea lucrărilor rămase de executat se va putea face numai după emiterea, în condițiile legii, a unei noi autorizații de construire/desființare, corespunzător stadiului fizic al realizării lucrărilor autorizate la data solicitării, pentru lucrările de construcții rămase de executat în raport cu proiectul și avizele care au stat la baza emiterii autorizației inițiale. În această situație taxele de autorizare se vor calcula corespunzător valorii lucrărilor rămase de executat.

 

(4) În situația în care valabilitatea autorizației de construire (inclusiv prelungirea acesteia) a expirat, pentru emiterea unei noi autorizații de construire (în vederea finalizării lucrărilor rămase de executat), valabilitatea certificatului de urbanism, precum și a avizelor și acordurilor emise la prima autorizație se menține, cu condiția realizării construcției în conformitate cu prevederile autorizației inițiale.

 

(5) În cazul întreruperii execuției pe o perioadă îndelungată (peste limita de valabilitate a autorizației de construire/desființare), fără luarea măsurilor de conservare, potrivit prevederilor legale în vigoare, continuarea lucrărilor rămase de executat se va putea face numai după emiterea unei noi autorizații de construire/desființare, care va avea la bază o documentație tehnică întocmită în conformitate cu concluziile Referatului de expertizare tehnică a lucrărilor executate, potrivit prevederilor legale în vigoare privind calitatea în construcții.

 

ARTICOLUL 54
 

Asigurarea caracterului public

 

(1) Lista autorizațiilor de construire/desființare, completată cu elemente de identificare a imobilului, are caracter public și se afișează la sediul emitentului.

 

(2) Lista se afișează lunar la sediul emitentului și va cuprinde enumerarea autorizațiilor de construire/desființare emise în luna precedentă (în ordinea eliberării), cu menționarea adreselor imobilelor (sau a altui mod de identificare), a numelor și prenumelor solicitanților, precum și a scopului pentru care acestea au fost eliberate.

 

(3) Conținutul documentațiilor cu caracter tehnic, documentațiile de urbanism și de amenajare a teritoriului, precum și celelalte reglementări urbanistice care au stat la baza emiterii autorizațiilor de construire/desființare vor putea fi consultate exclusiv la sediul emitentului și numai de cei care pot face dovada că sunt direct interesați sau potențial afectați de prevederile acestora, în baza unui regulament aprobat de autoritatea emitentă.

 

bottom of page