top of page
The Contract
approval.png

AUTORIZATII SI APROBARI

Înainte de a începe constructia

Felicitări! Ai un teren și ai decis să demarezi constructia casei de vis. Primul pas înainte de a începe săpăturile și așezarea fundației, este să detineti documentatia necesara. Aici vă vom informa care sunt autorizațiile, aprobările, certificatele și acordurile necesare și de unde să le obțineți.

Cel mai important pas înainte de constructia propriu-zisa a unei case este obținerea autorizației de construire, care va fi emisă de consiliul local/primărie. Acest lucru este esențial și nicio lucrare de construcție nu poate începe fără ea. Autorizațiile de construcție sunt aprobate de un urbanist calificat si presupune ca utilizarea terenului și „forma construită” sunt în conformitate cu legislația de amenajare relevantă. Iată documentele de care aveți nevoie pentru aceasta:

Certificatul de urbanism (mai mult) este actul public de informare emis de autoritățile publice locale prin care se fac cunoscute solicitantului, persoană fizică sau juridică, elementele care caracterizează regimul juridic, economic şi tehnic al unui imobil, stabilite prin evidenţele existente şi documentaţiile de urbanism şi amenajarea teritoriului.

Certificatul se eliberează în baza cererii depuse de solicitant conform formularului tipizat model F.1, în care se precizează scopul, elementele pentru identificarea imobilului (adresă, număr carte funciara, număr cadastral).

cerere certificat urbanism.jpg

Documente necesare:

 • Schița cadastrală/ plan de încadrare în zonă - atașament semnat electronic;

 • Chitanța taxă eliberare Certificat de Urbanism - poate fi platita online la Ghiseul.ro;

 • Cerere tip eliberare Certificat Urbanism - descarca formular aici.

Unde:

 • autoritatile publice locale;

Termen solutionare:

 • 30 zile calendaristice.

Studiul geotehnic reprezintă prima etapă din procesul de construcție sau de consolidare a unui obiectiv. În acesta sunt incluse informații despre consistența și structura solului, nivelul pânzei de apă freatică și recomandări pentru proiectul tehnic.

Probele din sol, culese în urma forajelor, sunt analizate la laborator. Pe baza rezultatelor și a observațiilor din teren, este conceput referatul geotehnic, care alături de fișele de sondaj reprezintă documentația ce este predată clientului.

Este important sa solicitati efectuarea unui studiu geotehnic inainte de a cumpăra un teren pentru a putea determina ce puteți construi pe acel teren.

studiu geotehnic.jpg

Presupune:

 • executarea unuia sau mai multe foraje pe terenul pe care va fi amplasată construcția;

 • prelevarea probelor de pământ și de apă (dacă este cazul);

 • analiza în laborator a probelor de pământ și apă;

 • întocmirea referatului geotehnic și verificarea documentației de către un expert autorizat.

Informații necesare studiului:

 • amprenta la sol a construcției;

 • suprafața terenului pe care va fi amplasată casa;

 • înclinația terenului;

 • apropierea terenului de apă (lac, pârâu, râu);

 • pereți comuni cu clădiri existente;

 • regimul de înălțime al clădirii (subsol, demisol, parter și număr de etaje);

 • locația geografică exactă unde va fi construită casa.

Unde:

 • laboratoare/institute de specialitate

Proiectul tehnic si detaliile de executie (PT+DDE) reprezinta documentatia scrisa si desenata care se elaboreaza la solicitarea proprietarului, pe baza de contract, de catre cadre tehnice de specialitate (arhitect, inginer de rezistenta, inginer de instalatii). Proiectul contine toate informatiile necesare executiei unei constructii.

 

Proiectul tehnic este în esență documentul pe baza căruia se eliberează autorizația de construire, se contractează realizarea construcției în cauză și se întocmesc detaliile tehnice de execuție privind structura locuinței, materialele folosite, durata și bugetul estimativ.

De asemenea, acest document este necesar și pentru obținerea avizelor de la instituțiile care asigură utilitățile unei case.

plans

Necesar:

 • specificarea cerintelor clientului (de ex. suprafete, dispunere a camerelor pe nivele, orientare etc.)

 

Unde:

 • arhitect/birou de arhitectura;

 • institut de proiectare/proiectant autorizat;

Verificarea proiectului se realizeaza de catre verificatori atestati MLPTL (acestia nu pot fi si autorii proiectului) pentru diferite specialitati (rezistenta, foc, siguranta in exploatare). In ceea ce priveste locuintele unifamiliale, este necesar doar referatul de verificare a rezistentei cladirii in vederea obtinerii autorizatiei de construire. Exceptie fac cladirile de importanta redusa (maxim S+P+1E) din mediul rural, pentru care nu este obligatorie verificarea proiectului.

4. Proiect pentru autorizarea executiei lucrarilor de constructie (PAC)

Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții (mai mult) se elaborează de proiectanți autorizați, persoane fizice sau juridice și este extras din proiectul tehnic întocmit conform prevederilor legale în vigoare, în concordanță cu cerințele certificatului de urbanism, cu conținutul avizelor și al acordurilor cerute prin acesta.

Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții se întocmește pentru:

 • autorizarea executării lucrărilor de construire - P.A.C.;

 • autorizarea executării lucrărilor de desființare - P.A.D.;

 • autorizarea executării organizării lucrărilor - P.O.E.

 

PAC este necesar pentru obtinerea autorizatiei de construire, insa nu si pentru executia constructiei.

pac.jpg

Continut:

 1. Piese scrise: deviz general, memorii generale si pe specialitati, date privind investitia, studiul geotehnic, referate pentru verificarea proiectului, fise si documentatii tehnice pentru obtinerea avizelor.

 2. Piese desenate - planuri generale si planse pe specialitati:

 • arhitectura: planurile tuturor nivelurilor, acoperisului, fatade, sectiuni caracteristice;

 • structura de rezistenta: fundatii si detalii de fundatii (pentru constructii avand sub 10 niveluri, nu este necesara includerea intregului proiect de structura);

 • instalatii: parametrii principali si schemele functionale;

 • dotari si instalatii tehnologice.

 

Unde:

 • arhitect/birou de arhitectura;

 • institut de proiectare/proiectant autorizat.

5. Avize si acorduri de amplasament

Avizul de amplasament este raspunsul scris al operatorului de retea (de apa, de gaz, de canalizare etc.) la cererea unui solicitant, in care se precizeaza punctul de vedere fata de propunerea de amplasament al obiectivului.

Avizele si acordurile pentru obtinerea autorizatiei de construire (mai mult) se elibereaza de catre institutii specializate. Avizele si acordurile sunt mentionate in certificatul de urbanism.

Este interzisa eliberarea autorizatiei de construire fara a fi luat toate avizele mentionate in certificatul de urbanism.

In unele situatii, prin certificatul de urbanism, pentru obtinerea autorizatiei de construire, se poate cere si un acord unic, care se elibereaza de catre Directia Edilitara a Primariei dupa obtinerea tuturor avizelor de amplasament.

Signing Contract

Necesar:

 • cerere;

 • fisa tehnica de mediu;

 • certificat de urbanism;

 • acte doveditoare ale dreptului de folosinta;

 • plan de situatie, anexa la certificatul de urbanism – daca a fost cerut pentru certificatul de urbanism;

 • plan de incadrare in zona – sau plan cadastral (copie);

 • dovada platii tarifului initial de avizare.

Unde:

 • Detinatorii de retele si utilitati: apa, gaz, canalizare, curent electric, drumuri, salubritate;

 • Inspectoratul de Stat pentru Constructii (I.S.C.);

 • Mediu;

 • Sanatatea populatiei;

 • Protectia civila;

 • Combaterea si prevenirea incendiilor;

 • Telefonie;

 • Apele Romane.

6. Autorizatia de Construire (AC)

Autorizatia de construire (mai mult) reprezinta actul eliberat de autoritatea publica locala, in baza caruia solicitantul poate efectua lucrari de constructie. Autorizatia de constructie este eliberata de Serviciul de Urbanism din cadrul Primariei / sectorului in care se afla terenul.

Autoritatea emitenta a autorizatiei de construire va stabili o perioada de valabilitate de cel mult 12 luni de la data emiterii si se poate prelungi cu inca 12 luni., interval in care solicitantul este obligat sa inceapa lucrarile. In aceasta situatie, valabilitatea autorizatiei se extinde pe toata durata de executie a lucrarilor prevazute prin autorizatie, in conformitate cu proiectul tehnic.


Neinceperea lucrarilor ori nefinalizarea acestora in termenele stabilite conduce la pierderea valabilitatii autorizatiei, fiind necesara emiterea unei noi autorizatii de construire. In situatia in care caracteristicile nu se schimba fata de autorizatia initiala, se va putea emite o noua autorizatie de construire, fara a fi necesar un nou certificat de urbanism.

autorizatia de construire.jpg

Documentatia completa pentru obtinerea Autorizatiei de Constructie


Dosarul se intocmeste conform legilor 50/1991 - Legea privind autorizarea lucrarilor in constructii si 453/18.07.2001 (lege care completeaza si aduce modificari legii 50/1991) si va cuprinde:

 • cerere pentru emiterea autorizatiei de construire completata cu elementele de identificare si datele tehnice conform P.A.C.;

 • actul doveditor al titlului asupra imobilului, care sa ii confere solicitantului dreptul de executie a lucrarilor de constructii (in copie legalizata);

 • declaratie pe propria raspundere privind inexistenta unor litigii asupra imobilului;

 • certificatul de urbanism (in copie);

 • planul de amplasare a terenului in zona (planurile cadastrale);

 • proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire P.A.C., inclusiv referatele de verificare si, dupa caz, raportul de expertiza tehnica semnate si stampilate in original;

 • avizele si acordurile solicitate prin Certificatul de Urbanism (CU);

 • documentul de plata a taxei de emitere a autorizatiei de construire (in copie);

 • documentele de plata a taxelor legale pentru avizele si acordurile necesare.

 

Unde:

 • primaria locala.

 

Termen solutionare:

 • 30 de zile calendaristice de la data inregistrarii cererii.

 

In cazul in care documentatia este incompleta, aceasta se restituie solicitantului (cu mentionarea elementelor lipsa).

 

Taxa de eliberare a autorizatiei de constructie, conform noului Cod Fiscal, reprezinta 0,5 % din valoarea constructiei stabilita pe baza declaratiei dvs. si in functie de suprafata desfasurata a constructiei in cazul persoanelor fizice si 1% din valoarea lucrarilor de constructie in cazul persoanelor juridice. Valoarea declarata nu va putea fi mai mica decat valoarea determinata potrivit prevederilor legale in vigoare privind impozitele si taxele locale. Nimeni nu este scutit de plata autorizatiei de construire. La realizarea receptiei lucrarilor se va realiza o actualizare a taxei de autorizare in functie de costurile reale sau cele direct consumate. Taxa de autorizatie de construire se va plati de catre beneficiarul investitiei atunci cand se depune dosarul la primarie. Valoarea estimata pentru realizarea lucrarilor de construire este cea data de catre proiectant. Exista insa multe primarii care au o valoare minima impusa sub care estimarea nu se poate face (lucru care nu este prevazut in legea 50 si care deseori a fost atacat in instanta).

 

bottom of page