top of page

Certificat de Urbanism

Extras din Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare conform Ordinului 839 din 12 octombrie 2009

 

ARTICOLUL 30


Scopul eliberării certificatului de urbanism

 

(1) Certificatul de urbanism se emite pentru autorizarea execuției lucrărilor de construcții și a instalațiilor aferente acestora, precum și în vederea desființării construcțiilor.

 

(2) Potrivit prevederilor Legii certificatul de urbanism se mai emite și pentru:

 • concesionarea de terenuri;

 • adjudecarea prin licitație a proiectării lucrărilor publice în faza de "studiu de fezabilitate";

 • cereri în justiție;

 • alte scopuri, atunci când operațiunile respective o impun.

 

(3) Operațiunile juridice având ca obiect dezmembrarea prin lotizare sau împărțeală, alipirea sau dezlipirea de parcele, constituirea unei servituți de trecere, precum și înstrăinarea unui teren destinat construcțiilor se îndeplinesc numai în formă autentică și cu obținerea prealabilă a certificatului de urbanism. Operațiunile juridice sus-menționate, îndeplinite fără respectarea acestor prevederi, sunt nule de drept.

 

 

ARTICOLUL 31

 

Depunerea documentației

 

(1) În vederea emiterii certificatului de urbanism solicitantul trebuie să depună la emitent actele menționate la art. 16 din prezentele norme metodologice.

 

(2) Cererea-tip pentru eliberarea certificatului de urbanism (formularul-model F.1) se procură, contra cost, de la emitent și se completează cu datele solicitate.

 

(3) La depunerea cererii-tip emitentul comunică solicitantului cuantumul taxei necesare eliberării certificatului de urbanism, calculată potrivit reglementărilor în vigoare (vezi art. 68 din prezentele norme metodologice), solicitantul având obligația de a achita taxa de îndată și de a prezenta copia de pe documentul de plată.

 

 

ARTICOLUL 32


Verificarea conținutului documentației


(1) Verificarea conținutului documentației depuse de solicitant pentru obținerea certificatului de urbanism se efectuează în cadrul compartimentelor (structurilor) de specialitate organizate în cadrul consiliului județean sau al primăriei, după caz, constatându-se dacă:

 • cererea este corect adresată emitentului abilitat (președintele consiliului județean, primarul general al municipiului București sau primarul, conform competențelor de emitere stabilite de Lege);

 • cererea-tip este completată corect;

 • elementele de identificare privind solicitantul și imobilul sunt suficiente, potrivit Precizărilor privind completarea formularului "Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism";

 • este precizat (declarat) scopul pentru care se solicită certificatul de urbanism;

 • există documentul de plată a taxei pentru emiterea certificatului de urbanism.

 

(2) Documentația incompletă ori nerelevantă sub aspectul elementelor de identificare sau al scopului declarat se returnează solicitantului în vederea refacerii, în termen de 5 zile de la înregistrarea cererii, cu menționarea în scris a elementelor necesare completării.

 

(3) În această situație, termenul prevăzut de Lege pentru eliberarea certificatului de urbanism (de cel mult 30 de zile) curge de la data depunerii documentației complete.

 

(4) În situația prevăzută la alin. (3) taxa încasată nu se restituie, urmând să fie utilizată pentru eliberarea certificatului de urbanism după depunerea documentației complete.

 

 

ARTICOLUL 33

 

Redactarea certificatului de urbanism

 

(1) Certificatul de urbanism se redactează de emitent, ca urmare a analizării cererii și a documentației complete, în deplină concordanță cu situația reală din teren la data solicitării.

 

(2) Certificatul de urbanism se redactează de emitent, utilizându-se formularele-model F.6.1-F.6.4 (corespunzător autorității emitente), făcându-se specificările necesare privind:

 • menționarea regimului juridic, economic și tehnic al imobilului;

 • încadrarea/neîncadrarea lucrărilor în prevederile documentațiilor de urbanism și de amenajare a teritoriului aprobate și, în funcție de aceasta, posibilitatea/imposibilitatea realizării lucrărilor solicitate prin cerere;

 • menționarea avizelor și acordurilor care trebuie să însoțească proiectul de autorizare, atât cele care se obțin pe plan local de către emitentul autorizației de construire, în cadrul acordului unic, cât și cele care se obțin pe plan central și care urmează să fie obținute prin grija solicitantului;

 • întocmirea, după caz, a unor documentații de urbanism suplimentare, de tip P.U.Z. sau P.U.D., care să justifice soluția urbanistică propusă sau să modifice reglementările urbanistice existente pentru zona de amplasament, după caz, conform celor menționate la art. 29 alin. (3) din prezentele norme metodologice.

 

(3) Certificatul de urbanism va fi însoțit de planul de situație depus de solicitant, pe care emitentul va menționa limitele edificabilului, retragerile obligatorii și alte elemente extrase din documentațiile de urbanism.

 

(4) În certificatul de urbanism se vor înscrie informațiile cunoscute de emitent, la data elaborării, privind regimul juridic, economic și tehnic al imobilului, după cum urmează:

 

a) Regimul juridic:

 • situarea imobilului în intravilan sau în afara acestuia;

 • natura proprietății sau titlul asupra imobilului;

 • servituțile care grevează asupra imobilului, dreptul de preemțiune, zona de utilitate publică;

 • includerea imobilului în listele monumentelor istorice și/sau ale naturii ori în zona de protecție a acestora, după caz.

 

b) Regimul economic:

 • folosința actuală;

 • destinația stabilită prin planurile de urbanism și de amenajare a teritoriului aprobate;

 • reglementări ale administrației publice centrale și/sau locale cu privire la obligațiile fiscale ale investitorului;

 • alte prevederi rezultate din hotărârile consiliului local sau județean asupra zonei în care se află imobilul.

 

c) Regimul tehnic:

 • informații extrase din documentațiile de urbanism și/sau din regulamentele aferente ori din planurile de amenajare a teritoriului, după caz, precum și în situația în care asupra imobilului este instituit un regim urbanistic special (zonă protejată, interdicții temporare sau definitive de construire); în funcție de complexitatea și de volumul informațiilor, acestea se vor putea prezenta și în anexă la certificatul de urbanism;

 • regimul de aliniere a terenului și construcțiilor față de drumurile publice adiacente;

 • retragerile și distanțele obligatorii la amplasarea construcțiilor față de proprietățile vecine;

 • înălțimea maximă a construcțiilor (totală, la cornișă, la coamă, după caz) și caracteristicile volumetrice ale acestora, exprimate atât în număr de niveluri, cât și în dimensiuni reale (metri);

 • procentul maxim de ocupare a terenului (POT) și coeficientul maxim de utilizare a terenului (CUT), raportate la suprafața de teren corespunzătoare zonei din parcelă care face obiectul solicitării;

 • echiparea cu utilități existente și necesare (apă, canalizare, gaze, energie electrică, energie termică, telecomunicații, transport urban etc.);

 • circulația pietonilor și a autovehiculelor, accesele auto și parcajele necesare;

 • dimensiunile și suprafețele minime și/sau maxime ale parcelelor (în cazul proiectelor de parcelare);

 • elemente privind volumetria și/sau aspectul general al clădirilor în raport cu imobilele învecinate, precum și alte prevederi extrase din documentații de urbanism, din regulamentul local de urbanism, din P.U.Z., P.U.D. sau din Regulamentul general de urbanism, după caz;

 • necesitatea elaborării unei documentații de urbanism de tip P.U.Z. sau P.U.D., în condițiile prevederilor art. 29 alin. (3) din prezentele norme metodologice.

 

(5) În vederea emiterii certificatului de urbanism, prin grija primarilor care nu dispun de structuri proprii de specialitate, se va redacta propunerea (proiectul) de certificat de urbanism, pentru care aceștia vor solicita în mod obligatoriu avizul structurii de specialitate organizate în cadrul consiliului județean.

 

(6) Prin certificatul de urbanism emitentul stabilește avizele și acordurile legale necesare autorizării executării lucrărilor de construcții, inclusiv pentru organizarea execuției lucrărilor, după cum urmează:

 

a) Avize și/sau acorduri obținute pe plan local, prin grija emitentului autorizației, pe baza fișelor tehnice și care se includ în acordul unic pentru:

 1. utilitățile urbane, în vederea avizării racordării investiției la utilitățile urbane necesare funcționării acesteia, inclusiv pentru organizarea execuției lucrărilor: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu energie electrică, alimentare cu energie termică, alimentare cu gaze naturale, telefonizare, salubritate, transport urban ori alte utilități urbane, în funcție de existența acestora și de relația posibilă cu investiția;

 2. prevenirea și stingerea incendiilor, apărare civilă, protecția mediului și sănătate publică, după caz, pe bază de documentații de aviz elaborate de proiectant conform reglementărilor legale în vigoare pentru fiecare cerință.

 

b) Avize și/sau acorduri obținute prin grija solicitantului:

 1. avize specifice:

  • avizele necesare pentru situații deosebite, ca urmare a condițiilor speciale de amplasament sau a funcționalității investiției emise de: Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, Ministerul Culturii și Cultelor, Ministerul Turismului, Ministerul Sănătății și Familiei, Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, Ministerul Apelor și Protecției Mediului, Ministerul Apărării Naționale - Statul Major General, Ministerul de Interne, Serviciul Român de Informații, Compania Națională "Apele Române" - S.A., Autoritatea Aeronautică Civilă Română ori de alte organisme ale administrației publice centrale sau ale serviciilor descentralizate ale acestora, după caz, conform prevederilor legale în vigoare, în funcție de relația posibilă cu investiția;

  • avizul expertului tehnic pentru cerința de calitate Af (rezistența și stabilitatea terenurilor de fundare a construcțiilor și a masivelor de pământ), altul decât verificatorul de proiect pentru cerința Af, pentru partea din proiect referitoare la lucrările de susținere a excavațiilor și a infrastructurii la construcțiile care necesită executarea de excavații cu adâncime de 6,0 metri sau mai mare;

  • avizul comun al Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței și al Ministerului Culturii și Cultelor, emis la documentațiile de urbanism (P.U.Z. sau P.U.D.) care cuprind monumente, ansambluri ori situri istorice, inclusiv zonele de protecție ale acestora, va fi utilizat și pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții;

 2. acordul Inspectoratului de Stat în Construcții pentru:

  • intervențiile asupra construcțiilor, determinate de necesitatea eliminării efectelor acțiunilor accidentale (naturale), în vederea aducerii acestora la un nivel corespunzător cerințelor de calitate a construcțiilor (lucrări de susțineri provizorii, consolidări, reconstruire integrală sau parțială a construcției etc.);

  • intervențiile determinate de acțiuni ale omului asupra construcțiilor, ce urmează să se efectueze pe baza unor proiecte elaborate ca urmare a unor expertize tehnice, în vederea schimbării de destinație, a prelungirii duratei de serviciu, a ridicării nivelului performanțelor inițiale (transformări, completări sau înlocuiri ale unor părți de construcție, extinderi sau supraetajări, modernizări sau reabilitări);

 3. avizul proiectantului inițial al clădirii sau expertiza tehnică elaborată de un expert tehnic atestat, în cazul lucrărilor care se execută la construcții existente;

 4. acordul vecinilor (exprimat în formă autentică), care se solicită în următoarele situații:

  • în cazul construcțiilor noi amplasate adiacent construcțiilor existente sau în imediata lor vecinătate, numai dacă lucrările noi de construire impun luarea unor măsuri de intervenție pentru protejarea imobilelor existente (subzidiri, consolidări etc.) și dacă prin proiect se menține această obligativitate;

  • în cazul amplasării de construcții noi cu alte funcțiuni decât cele ale clădirilor învecinate și dacă prin natura activităților adăpostite de acestea se produce poluare de orice fel (noxe, zgomot, vibrații etc.);

  • pentru lucrări care au ca scop schimbarea destinației clădirilor colective de locuințe existente sau a unor părți din acestea, precum și a spațiilor cu altă destinație din aceeași clădire, dacă prin natura activităților se produce poluare de orice fel (noxe, zgomot, vibrații etc.);

  • in cazul intervențiilor necesare pentru consolidarea și/sau reabilitarea clădirilor colective de orice fel (cu mai mulți proprietari în același imobil), în situația în care unii proprietari nu își dau acordul, în vederea urgentării autorizării și a demarării lucrărilor de consolidare, lipsa acordului acestora va putea fi suplinită de hotărârea asociației de proprietari, adoptată în condițiile legii.

 

(7) Emitentul certificatului de urbanism are obligația de a înscrie scopul utilizării actului, în conformitate cu declarația solicitantului.

 

(8) În cazul în care scopul pentru care se solicită eliberarea certificatului de urbanism nu se încadrează în prevederile documentațiilor de urbanism și de amenajare a teritoriului aprobate, acesta se eliberează cu menționarea incompatibilităților rezultate, inclusiv posibilitatea/imposibilitatea realizării obiectivului de investiții.

 

(9) Certificatul de urbanism se completează, utilizându-se formularele-model F.6.1-F.6.4, după cum urmează:

 • pentru operațiuni notariale privind circulația imobiliară, precum și în situația respingerii solicitării, formularul se completează până la pct. 3 inclusiv;

 • pentru celelalte situații se completează în totalitate, cu excepția cererii în justiție pentru care se va completa în funcție de cerințele acesteia.

 

(10) Pe documentele anexate la certificatul de urbanism, necesare identificării imobilului, potrivit art. 32 din prezentele norme metodologice, se aplică ștampila-model "Anexă la Certificatul de urbanism nr. ..." prezentată în formularul-model F.15.

 

(11) În vederea autorizării executării lucrărilor de branșamente/racorduri, prin certificatul de urbanism se vor solicita: proiectul de execuție, contractul pe baza căruia se execută lucrările, taxa pentru ocuparea domeniului public, avizul Administrației Domeniului Public/Administrației Străzilor, avizele administratorilor/furnizorilor de rețele, după caz, avizul Comisiei de coordonare rețele (pentru extinderi).

 

 

ARTICOLUL 34
 

Semnarea certificatului de urbanism
 

(1) Potrivit prevederilor art. 5 alin. (3) din Lege, certificatul de urbanism se semnează de aceeași autoritate abilitată să emită autorizația de construire/desființare:

 • președintele consiliului județean, primarul general al municipiului București sau de primar, după caz;

 • secretarul general, respectiv de secretar;

 • arhitectul-șef (acolo unde nu este instituită funcția de arhitect-șef, se semnează de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului din aparatul propriu al autorității administrației publice emitente). Responsabilitatea emiterii certificatului de urbanism revine semnatarilor acestuia, potrivit atribuțiilor stabilite în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

(2) Lipsa unei semnături atrage nulitatea actului.

 

(3) În condițiile prevederilor art. 69 și 70 din Legea nr. 215/2001, întrucât delegarea de către primar și președintele consiliului județean a competențelor de emitere a autorizațiilor este interzisă, în mod analog, coroborat cu prevederile art. 5 alin. (3) din Lege, aceste prevederi se aplică și la emiterea certificatelor de urbanism.

 

(4) În absența semnatarilor de drept menționați la alin. (1) certificatul de urbanism se semnează de către înlocuitorii de drept ai acestora, împuterniciți în acest scop, potrivit prevederilor legale.

 

 

ARTICOLUL 35
 

Înregistrarea certificatului de urbanism
 

(1) Emitentul certificatului de urbanism are obligația de a institui un registru de evidență a certificatelor de urbanism, în care acestea sunt înscrise în ordinea emiterii, numărul certificatului având corespondent în numărul de înregistrare a cererii.

 

(2) În Registrul de evidență a certificatelor de urbanism se înscriu datele privind: adresa imobilului, numele și prenumele solicitantului, scopul pentru care s-a emis certificatul de urbanism, taxa achitată și valabilitatea certificatului de urbanism.

 

(3) Pentru certificatele de urbanism emise în condițiile art. 29 alin. (3) și (4) din prezentele norme metodologice, autoritățile administrației publice au obligația de a organiza evidența acestora.

 

 

ARTICOLUL 36
 

Eliberarea certificatului de urbanism
 

(1) Certificatul de urbanism se eliberează solicitantului direct sau prin poștă (cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire), în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data înregistrării cererii. În situația în care scopul emiterii certificatului de urbanism este obținerea autorizației de construire/desființare, acesta va fi însoțit de formularele fișelor tehnice cuprinzând elementele de aviz necesare pentru utilitățile urbane și pentru avizele serviciilor publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale, organizate în județe sau în municipiul București, în vederea emiterii acordului unic.

 

(2) În documentele anexă la certificatul de urbanism emitentul are obligația de a încunoștința solicitantul cu privire la taxele legale necesare avizării documentației în vederea autorizării. În acest scop societățile furnizoare de utilități au obligația ca, pe bază de protocol încheiat cu autoritatea administrației publice locale, să transmită acesteia cuantumul taxelor pentru avize (pe tipuri de lucrări și capacități - conform reglementărilor proprii), modalitatea de plată și conturile în care acestea trebuie achitate.

 

(3) În situația în care certificatul de urbanism este emis de președintele consiliului județean sau de primarul general al municipiului București, o copie de pe acesta va fi transmisă spre știință primăriei interesate.

 

(4) În situația în care certificatul de urbanism este emis de primar, în baza avizului structurii de specialitate a consiliului județean, o copie de pe acesta va fi transmisă spre știință consiliului județean.

 

(5) În situația în care certificatul de urbanism este emis de primarul de sector al municipiului București, o copie de pe acesta va fi transmisă spre știință Primăriei Municipiului București.

 

 

ARTICOLUL 37
 

Valabilitatea certificatului de urbanism
 

(1) Valabilitatea certificatului de urbanism reprezintă intervalul de timp acordat solicitantului în vederea utilizării acestuia în scopul pentru care a fost emis, potrivit prevederilor Legii.

 

(2) Emitentul certificatului de urbanism stabilește termenul de valabilitate pentru un interval de timp cuprins între 6 și 24 de luni de la data emiterii, în funcție de:

 • complexitatea investiției și caracteristicile urbanistice ale zonei în care se află imobilul;

 • scopul pentru care a fost solicitat;

 • menținerea valabilității prevederilor documentațiilor urbanistice și a planurilor de amenajare a teritoriului, aprobate, pentru imobilul solicitat.

 

 

ARTICOLUL 38
 

Prelungirea valabilității certificatului de urbanism
 

(1) Prelungirea valabilității certificatului de urbanism se poate face de către emitent, la cererea titularului, formulată cu cel puțin 15 zile înaintea expirării, pentru o perioadă de maximum 12 luni.

 

(2) Pentru prelungirea valabilității certificatului de urbanism se completează și se depune la emitent o cerere-tip (potrivit formularului-model F.7) însoțită de certificatul de urbanism emis, în original.

 

(3) Emitentul poate prelungi valabilitatea certificatului de urbanism, o singură dată, cu maximum 12 luni, după care va fi necesar un nou certificat de urbanism.

 

(4) O dată cu depunerea cererii de prelungire a valabilității certificatului de urbanism, solicitantul va face dovada achitării taxei de prelungire a acesteia.

 

 

ARTICOLUL 39
 

Asigurarea caracterului public
 

(1) Lista certificatelor de urbanism este publică.

 

(2) Lista se afișează lunar la sediul emitentului și va cuprinde enumerarea certificatelor de urbanism emise în luna precedentă (în ordinea eliberării), cu menționarea adreselor imobilelor (sau a altui mod de identificare), a numelor și prenumelor solicitanților, precum și a scopului pentru care acestea au fost eliberate.

 

(3) Documentațiile de urbanism și de amenajare a teritoriului, precum și celelalte reglementări urbanistice care au stat la baza emiterii certificatului de urbanism vor putea fi consultate la cererea solicitanților certificatelor de urbanism.

 

 

 

ARTICOLUL 27


Definire


(1) Certificatul de urbanism este actul de informare prin care se fac cunoscute solicitantului elementele privind regimul juridic, economic și tehnic al imobilului, caracteristicile zonei în care se găsește imobilul (amplasamentul), cerințele urbanistice care urmează să fie îndeplinite, precum și lista avizelor și acordurilor necesare în vederea autorizării executării lucrărilor de construcții.

 

(2) În lipsa cadastrului general, respectiv a informațiilor de Carte funciară, prin certificatul de urbanism emitentul garantează numai cu privire la informațiile privind regimul juridic, economic și tehnic al imobilului, rezultate din P.U.G. aprobat, în condițiile legii.

 

(3) Pentru aceeași parcelă (imobil) se pot emite certificate de urbanism mai multor solicitanți, indiferent de calitatea acestora în raport cu proprietatea asupra parcelei. În această situație certificatele de urbanism urmează a avea același conținut cu caracter de informare (privind regimul juridic, economic și tehnic al imobilului) pentru toți solicitanții.

 

ARTICOLUL 28

 

Solicitantul certificatului de urbanism


(1) Solicitantul certificatului de urbanism poate fi orice persoană fizică sau juridică interesată să cunoască informații cu privire la un imobil - teren și/sau construcții.

 

(2) Pentru emiterea certificatului de urbanism nu este necesar ca solicitantul să dețină un titlu asupra imobilului, actul fiind cu caracter de informare, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 16 alin. (1) din prezentele norme metodologice, referitoare la extrasul de Carte funciară.

 

 

ARTICOLUL 29


Cerințe urbanistice

 

(1) Certificatul de urbanism se întocmește în conformitate cu prevederile documentațiilor de urbanism (P.U.G., P.U.Z., P.U.D. și R.G.U.) ori ale planurilor de amenajare a teritoriului (P.A.T.N., P.A.T.Z., P.A.T.J.), aprobate potrivit legii, pentru teritoriul pe care se află imobilul, precum și ale altor reglementări din domeniu.

 

(2) În cazul în care scopul declarat de solicitant este autorizarea executării lucrărilor de construcții, iar specificul obiectivului (funcțiune, accesibilitate, relații de vecinătate etc.) nu se încadrează în prevederile documentațiilor de urbanism și/sau de amenajare a teritoriului aprobate ori dacă particularitățile amplasamentului (suprafață neconstruibilă ca urmare a unor interdicții, servituți sau a unor zone de protecție a dotărilor de infrastructură, rezerve de teren pentru investiții de interes public etc.) nu permit realizarea investiției, certificatul de urbanism se eliberează cu menționarea expresă a incompatibilităților rezultate, precum și a imposibilității emiterii unei autorizații de construire pentru obiectivul propus.

 

(3) În situații deosebite, în funcție de condițiile specifice de amplasament (poziția terenului în ansamblul localității ori al teritoriului) și/sau de importanța și complexitatea obiectivului de investiții și dacă prevederile documentațiilor de urbanism și de amenajare a teritoriului aprobate nu furnizează suficiente elemente necesare autorizării ori dacă se solicită o derogare de la prevederile documentațiilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului aprobate, emitentul poate cere suplimentar, prin certificatul de urbanism:

 

a) elaborarea unui plan urbanistic zonal (P.U.Z.) ori de detaliu (P.U.D.), după caz, urmând ca, după aprobare, prevederile acestuia să fie preluate în cadrul P.U.G. ori P.A.T.J.; în certificatul de urbanism se va face mențiunea că proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții (P.A.C.) se va putea întocmi numai după aprobarea documentației de urbanism și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acesteia;

 

b) completarea, după caz, a documentațiilor care însoțesc cererea pentru eliberarea autorizației de construire cu următoarele studii, avize, expertize:

 • studii de specialitate: de circulație, istoric, de amenajare peisagistică, de impact asupra mediului;

 • avize de la organismele competente pentru zonele asupra cărora s-a instituit un anumit regim de protecție sau de restricții de construire (protecția zonelor naturale; protejarea monumentelor istorice; zone cu trafic aerian; vecinătatea construcțiilor și ansamblurilor cu caracter militar; drumuri; rețele electrice și de telecomunicații; magistrale de transport de gaze, de produse petroliere; căi ferate și navigabile; cursuri de apă; stații meteo; surse și gospodării de apă etc.);

 • expertize tehnice.

 

(4) Pentru lucrări la construcțiile existente (reparații, consolidări, schimbări de destinație a spațiilor interioare etc.), dacă prin acestea nu se aduc modificări de natură urbanistică clădirilor ori dacă noua funcțiune este compatibilă cu reglementările urbanistice ale zonei, nu este necesară întocmirea unui plan urbanistic zonal (P.U.Z.) ori de detaliu (P.U.D.), după caz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page