top of page

Avize și acorduri necesare în procesul de autorizare

Extras din Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare din 19.12.2001

 

ARTICOLUL 18

Avizul primarului

 

(1) În situația în care emiterea certificatului de urbanism și a autorizației de construire/desființare este de competența președintelui consiliului județean, este necesar avizul favorabil al primarului unității administrativ-teritoriale în al cărei teritoriu este situat imobilul în cauză.

 

(2) Avizul primarului se emite o singură dată, la certificatul de urbanism, și este valabil:

 

a) numai pentru certificatul de urbanism, dacă scopul declarat de solicitant este pentru:

- operațiuni notariale privind circulația imobiliară (vânzare-cumpărare, concesiune, cesiune, dezmembrări, parcelări, comasări, partaje, succesiune etc.);

- cereri în justiție etc.;

b) pentru certificatul de urbanism și pentru autorizația de construire/desființare, în situația în care scopul declarat de solicitant este pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții ori pentru adjudecarea prin licitație a proiectării lucrărilor publice.

 

(3) Președintele consiliului județean are obligația de a solicita avizul primarului în termen de 3 zile de la data înregistrării cererii, utilizând formularul-model F.2.

 

(4) Primarul va emite avizul în termen de 5 zile de la primirea solicitării, utilizând formularul-model F.3.

 

(5) Pentru municipiul București procedura de informare ori de avizare, după caz, se stabilește prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului București potrivit legii.

 

 

ARTICOLUL 19
Avizul structurii de specialitate din cadrul consiliului județean


(1) Avizul structurii de specialitate din cadrul consiliului județean este obligatoriu în situațiile în care emiterea certificatului de urbanism și a autorizației de construire/desființare este de competența primarilor:

- de comune (imobilul este situat în intravilanul localităților componente);

 

- de orașe sau de municipii, în situația în care în cadrul primăriilor nu sunt constituite structuri de specialitate proprii.

 

(2) Cererea de emitere a avizului structurii de specialitate din cadrul consiliului județean se înaintează de primar, împreună cu proiectul (propunerea) de certificat de urbanism sau de autorizație de construire/desființare, după caz, redactată de persoana cu responsabilitate în domeniul urbanismului și amenajării teritoriului din cadrul primăriei, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării cererii solicitantului, utilizând formularul-model F.4.

 

(3) Arhitectul-șef al județului, în calitate de șef al compartimentului (structurii) de specialitate, emite avizul structurii de specialitate, scop în care va utiliza formularul-model F.11 și va aplica ștampila consiliului județean (individualizată pentru funcția de arhitect-șef) după cum urmează:

a) pentru certificatele de urbanism, în termen de maximum 10 zile de la data primirii solicitării;

b) pentru autorizațiile de construire/desființare, în termen de maximum 15 zile, împreună cu acordul unic.

 

 

ARTICOLUL 20
Fișele tehnice

 

(1) Fișele tehnice sunt actele cuprinzând elementele de aviz (conform datelor din proiect) - necesare în vederea emiterii acordului unic - pe baza cărora se eliberează avizul administratorilor/furnizorilor de utilități, precum și al instituțiilor descentralizate prevăzute de Lege, după caz.

 

(2) Fișele tehnice completate de proiectant se depun la emitent, împreună cu proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții (P.A.C., P.A.D., după caz), în vederea avizării furnizării de utilități urbane (apă, canalizare, electricitate, gaze, termoficare, telecomunicații, salubritate, transport urban, inclusiv pentru restricțiile impuse de rețelele de transport energetic sau tehnologic din zona de amplasament), precum și pentru prevenirea și stingerea incendiilor, apărarea civilă, protecția mediului și a sănătății populației.

 

(3) Fișele tehnice-model sunt prezentate în formularele F.8.1-F.8.5.

 

(4) Definitivarea conținutului formularului "Fișă tehnică" specific fiecărui domeniu se face prin grija autorității administrației publice locale (emitentul autorizațiilor) și a tuturor avizatorilor interesați (societățile/regiile care administrează/furnizează utilitățile urbane de pe raza unității administrativ-teritoriale), după cum urmează:

 

a) fișa tehnică-model pentru avizarea furnizării de utilități urbane (formular-model F.8.1) se definitivează astfel:

  • în termen de 10 zile de la data publicării prezentelor norme metodologice emitenții vor solicita fiecărui avizator (furnizor/administrator de utilități urbane din cadrul unității administrativ-teritoriale) definitivarea fișelor tehnice, scop în care vor transmite câte un exemplar al fișei tehnice-model în vederea completării acestuia;

  • în termen de 10 zile de la primire avizatorii vor completa și vor definitiva fișa tehnică-model prin înscrierea în rubricile rezervate a datelor și informațiilor cu caracter de generalitate specifice domeniului, astfel:

- baza legală care se aplică în domeniu;

- conținutul documentației care trebuie prezentată pentru avizare;

- date privind taxa de avizare (baza legală și modalitatea de achitare);

  • după completare și definitivare, avizatorii vor returna formularele fișelor tehnice definitive emitentului, care are obligația de a le multiplica și de a le pune la dispoziție solicitanților, o dată cu certificatul de urbanism, pentru utilizare în faza de proiectare și de pregătire a autorizării;

 

b) fișele tehnice-model pentru avizarea documentațiilor privind prevenirea și stingerea incendiilor, apărarea civilă, protecția mediului și a sănătății populației (formularele-model F.8.2-F.8.5) se vor transmite instituțiilor avizatoare, prin grija emitentului, în vederea completării conținutului-cadru al acestora cu alte date și cerințe specifice (de pe plan local), după care acestea se returnează emitentului, care are obligația de a le multiplica și de a le pune la dispoziție solicitanților, o dată cu certificatul de urbanism, pentru utilizare în faza de proiectare și de pregătire a autorizării.

 

(5) Formularele fișelor tehnice se pun la dispoziție solicitanților, contra cost, o dată cu certificatul de urbanism, numai în situația în care certificatul de urbanism se solicită pentru emiterea autorizației de construire/desființare.

 

(6) Prin grija reprezentantului avizatorului în Comisia de Acorduri Unice (C.A.U.), la faza "Certificat de urbanism", fișele tehnice definitivate se completează la rubricile marcate cu asterisc (*) cu datele și cerințele corespunzătoare specificului investiției (în baza elementelor cuprinse în cererea de emitere a certificatului de urbanism), coroborate cu condițiile de asigurare a utilității urbane în zona de amplasament (caracteristicile specifice ale utilității urbane care trebuie asigurate prin proiect - condiții și/sau restricții specifice impuse), care constituie condiții prealabile de aviz. După completare fișele tehnice (aferente fiecărei utilități urbane) se anexează la certificatul de urbanism, datele conținute constituind elementele de temă necesare proiectantului în vederea întocmirii capitolelor aferente proiectului tehnic.

 

 

(7) În vederea autorizării proiectantul are obligația de a completa fișele tehnice, pe propria răspundere, cu datele proiectului și în conformitate cu cerințele fiecărui avizator, precum și de a le anexa la documentația pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții.

 

(8) Pentru avizare, administratorii/furnizorii de utilități urbane, precum și instituțiile descentralizate prevăzute de Lege vor analiza datele înscrise de proiectant în fișele tehnice și vor emite avizul lor cu/fără condiții, procedând după cum urmează:

a) în situația în care avizul favorabil este exprimat cu condiții, avizatorul va menționa în scris modalitățile de rezolvare a acestora în beneficiul realizării investiției;

b) în situația în care unul sau mai mulți avizatori precizează în fișele tehnice condiții de natură să aducă modificări de soluții față de documentația supusă avizării (care nu pot fi rezolvate în termenul legal de analiză a documentației depuse), aceasta se returnează (cu dată și număr de înregistrare) solicitantului (proiectantului) pentru completare, situație în care termenul de emitere a autorizației de construire/desființare va curge din momentul redepunerii documentației completate.

 

(9) La solicitarea avizatorilor (administratori sau/și furnizori de utilități urbane, precum și instituțiile prevăzute de Lege) conținutul fișelor tehnice aferente domeniilor lor de activitate se vor putea actualiza pe cheltuiala acestora.

 

 

ARTICOLUL 21
Acordul unic

 

(1) Acordul unic este actul cu valoare de aviz conform, emis de Comisia de Acorduri Unice (C.A.U.) din subordinea arhitectului-șef, însumând avizele și acordurile favorabile - exprimate prin fișele tehnice - pentru utilitățile urbane, precum și cele privind prevenirea și stingerea incendiilor, apărarea civilă, protecția mediului și sănătatea oamenilor (obținute de autoritățile de pe plan local).

 

(2) Acordul unic se emite numai pe baza fișelor tehnice avizate favorabil.

 

(3) În baza acordului unic se poate emite autorizația de construire/desființare.

 

(4) Acordul unic se emite și în situația în care emitentul autorizației de construire/desființare este primarul comunei, orașului ori municipiului, care nu are organizate structuri de specialitate. În această situație acordul unic se emite de către președintele consiliului județean și de arhitectul-șef al județului.

 

 

 

ARTICOLUL 22
Avize și acorduri ale organismelor centrale

 

(1) În cazul autorizării lucrărilor pe amplasamente situate în zone în care, prin documentațiile de urbanism aprobate, s-a instituit un anumit tip de restricție, obținerea avizelor și acordurilor din partea organismelor - centrale sau descentralizate - care au instituit restricțiile este în obligația solicitantului. În acest scop solicitantul va depune documentațiile specifice la emitenții avizelor sau acordurilor, în timp util analizei și emiterii avizelor și acordurilor menționate, înaintea depunerii cererii de autorizare, urmând a le anexa la documentația P.A.C./P.A.D./P.O.E., după caz.

 

(2) În zonele în care s-a instituit un anumit tip de restricție, potrivit legii, ori dacă natura investiției o impune, organismele centrale sau, după caz, serviciile descentralizate ale acestora emit avize și/sau acorduri, după cum urmează:

a) Ministerul Culturii și Cultelor emite:

- avizul comun, împreună cu Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, în cazul autorizării executării lucrărilor de orice natură la clădirile reprezentând monumente istorice și la cele din zonele lor de protecție, cuprinse în listele aprobate, potrivit legii;

- avizul comisiei de specialitate pentru autorizarea lăcașelor de cult și a anexelor acestora;

 

b) Ministerul Apelor și Protecției Mediului, precum și Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, în cazul autorizării lucrărilor în arii naturale protejate;

 

c) Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, în cazul autorizării lucrărilor în zonele de siguranță și de protecție ale infrastructurilor de transport public și în zonele aferente construirii căilor de comunicație;

 

d) Ministerul Apărării Naționale - Statul Major General, Ministerul de Interne, Serviciul Român de Informații, în cazul autorizării lucrărilor situate în zona de protecție a obiectivelor cu caracter special;

 

e) alte organisme care gestionează un alt tip de restricție.

 

 

(3) Inspectoratul de Stat în Construcții, prin inspectoratele teritoriale, emite acordul pentru lucrări de intervenții la construcțiile existente, potrivit prevederilor legale în vigoare.

 

(4) Pentru obținerea avizelor și acordurilor din partea organismelor centrale, cerute în mod expres prin certificatul de urbanism, obligație a solicitantului, acesta va depune documentațiile specifice la emitenții avizelor sau acordurilor, în timp util obținerii acestora, anterior datei depunerii întregii documentații în vederea autorizării execuției lucrărilor.

 

(5) Instituțiile abilitate prin lege să emită avize și acorduri în vederea autorizării executării lucrărilor de construcții au obligația de a le emite solicitantului în termen de maximum 15 zile de la data înregistrării cererii/documentației.

 

bottom of page